Ir al contenido

Igualdad

La Regidoria d’Igualtat pretén ser una porta oberta entre la ciutadania de Crevillent i la pròpia Regidoria.

Es converteix en un lloc segur i tranquil on les persones poden acudir a per informació sobre qualsevol aspecte que involucre o tinga a veure amb igualtat i ajuda a dones víctimes de violència de gènere.

La Regidora ha de donar resposta a les necessitats que planteja la societat actual. I treballem amb l’únic objectiu de fer un Crevillent més igualitari, més just i més segur.

La Regidoria d’Igualtat pretén ser una ferramenta dinàmica i actual, oferint múltiples activitats al llarg de l’any, no solament en moments o dates puntuals. Per això treballem dia a dia en l’organització d’activitats i programes dirigits a sensibilitzar, prevenir i implicar a tota la ciutadania de Crevillent en la igualtat real.

La Regidoria d’igualtat de Crevillent com servei d'atenció especiatlizada a dones té com a funció entre altres :

  • Informació i assessorament personalitzat a dones sobre recursos i servicis, formació, orientació laboral i itineraris laborals.
  • Detecció, prevenció i derivació a recursos especialitzats de la Generalitat Valenciana com per exemple, Centro mujer 24 horas.
  • Elaborar i Posar en marxa campanyes de sensibilització i prevenció.

 


 

La Concejalía de Igualdad pretende ser una puerta abierta entre la ciudadanía de Crevillent y la propia Concejalía.


Se convierte en un lugar seguro y tranquilo donde las personas pueden acudir a por información sobre cualquier aspecto que involucre o tenga que ver con igualdad y ayuda a mujeres víctimas de violencia de género.


La concejalía tiene que dar respuesta a las necesidades que plantea la sociedad actual. Y trabajamos con el único objetivo de hacer un Crevillent más igualitario, más justo y más seguro.


La Concejalía de Igualdad pretende ser una herramienta dinámica y actual, ofreciendo múltiples actividades a lo largo del año, no solo en momentos o fechas puntuales. Por eso trabajamos día a día en la organización de actividades y programas dirigidos a sensibilizar, prevenir e implicar a toda la ciudadanía de Crevillent en la igualdad real.


La Concejalía de igualdad de Crevillent como servicio de atención especializada a mujeres tiene como función entre otras:

  • Información y asesoramiento personalizado a mujeres sobre recursos y servicios, formación, orientación laboral e itinerarios laborales.
  • Detección, prevención y derivación a recursos especializados de la Generalitat Valenciana como por ejemplo, Centro mujer 24 horas.
  • Elaborar y poner en marcha campañas de sensibilización y prevención.

Documentos