Ir al contenido

Derechos Sociales y Desarrollo Humano

Text en castellà

Logo SPVSSLogo Regidoria + 2030

El Sistema Públic Valencià dels Serveis Socials ( SPVSS) es constitueix com un dels quatre pilars bàsic de l'Estat de Benestar al costat dels sistemes de pensions, educació i sanitat.

Els Serveis Socials de la Regidoria de Drets Socials i Desenvolupament Humà de l'Excm.  Ajuntament de Crevillent, es configuren com la Unitat d'Atenció Primària del SPVSS.

L'atenció primària dels Serveis Socials constitueix el primer nivell referent de prevenció, de protecció, i atenció a les situacions de vulnerabilitat.

Es caracteritza per: informar, assessorar, diagnosticar, pronosticar, intervindre i acompanyar a totes les persones que ho requerisquen, siguen quals siguen les seues circumstàncies, al llarg del seu cicle vital.

Al mateix temps es basa en una atenció de caràcter universal, per tant per a tota la ciutadania. Una atenció garantista amb accessibilitat plena a recursos, programes i prestacions. Centrada en la persona, la proximitat al seu entorn personal, unitat de convivència o família, amb enfocament grupal i comunitari.

A més, desenvolupa funcions i disposa de prestacions i serveis d'acord amb els seus 2 nivells d'atenció, de caràcter bàsic i de caràcter específic.

L'atenció primària de caràcter bàsic és una unitat sistèmica generalista i polivalent, mentre que l'atenció primària de caràcter específica és una unitat instrumental que es caracteritza per la singularitat de l'atenció i intervenció requerida i oferida en funció de la naturalesa de les situacions i de la intensitat de les prestacions.


 

 

 

 

El Sistema Público Valenciano de los Servicios Sociales ( SPVSS) se constituye  como uno de los cuatro pilares básico del Estado de Bienestar junto a los sistemas de pensiones, educación y sanidad.

Los  Servicios Sociales de la Concejalía de Derechos Sociales y Desarrollo Humano del  Excmo. Ayuntamiento de Crevillent, se configuran como la unidad de atención primaria del SPVSS.

La atención primaria de los Servicios Sociales constituye el primer nivel referente de prevención, de protección, y atención a las situaciones de vulnerabilidad.

Se caracteriza por: informar, asesorar, diagnosticar, pronosticar, intervenir  y acompañar a todas las personas que lo requieran, sean cuales sean sus circunstancias, a lo largo de su  ciclo vital.

Al mismo tiempo se basa en una atención de carácter universal, por tanto para toda la ciudadanía. Una atención garantista con accesibilidad plena a recursos, programas y prestaciones. Centrada en la persona, la proximidad a su entorno personal, unidad de convivencia o familia, con enfoque grupal y comunitario.

Además, desarrolla funciones y dispone de prestaciones y servicios de acuerdo a  sus 2 niveles de atención, de carácter básico y de carácter específico.

La atención primaria de carácter básico es una unidad sistémica generalista y polivalente, mientras que la atención primaria de carácter específica es una unidad instrumental que se caracteriza por la singularidad de la atención e intervención requerida y ofrecida en función de la naturaleza de las situaciones y de la intensidad de las prestaciones.

Documentos