Ir al contenido

Imagen corporativa

ESCUT/ESCUDO

L'escut de la Vila té dues versions. Una que s'utilitzarà sempre que es puga garantir la impressió amb colors metalitzats i altra per a eixos moments en què resulta impossible fer-ho de l'altra manera.

El escudo de la Villa tiene dos versiones. Una que se utilizará siempre y cuando se pueda garantizar la impresión con colores metalizados y otra para aquellos momentos en los que resulte imposible hacerlo de la otra forma:

IMATGE CORPORATIVA/IMAGEN CORPORATIVA

La imatge corporativa la formen el conjunt del símbol i el logotip, reproduïts en la posició i proporcions indicades en el manual d'identitat. Hi ha una imatge corporativa general, així com una per cada regidoria o àrea municipal. Estes seran les úniques composicions autoritzades per a la resta d'entitats que han d'utilitzar la imatge de l'Ajuntament. Existeix una versió per a fons blanc o color i altra per a versió negra i colors obscurs, que es mostren a continuació:

La imagen corporativa la forman el conjunto de símbolo y logotipo, reproducidos en la posición y proporciones indicadas en el manual de identidad. Hay una imagen corporativa general, así como una por cada concejalía o área municipal. Estas serán las únicas composiciones autorizadas para el resto de entidades que deban utilizar la imagen del Ayuntamiento. Existe una versión para fondo blanco o color y otra para versión negra o tonos oscuros, que se muestran a continuación:

Exemples d'imatge corporativa amb altres fons:

Ejemplos de imagen corporativa con otros fondos:

Exemples de regidories:

Ejemplos de concejalías:

Horitzontal/Horizonal:

Vertical:

Altres símbols / Otros símbolos: