Ir al contenido

Actualidad

Les obres de millora dels col·legis de Crevillent ja estan en fase de contractació

Les obres de millora dels col·legis de Crevillent ja estan en fase de contractació

 • Durant el període vacacional de l’alumnat es realitzaran diferents actuacions de millora i condicionament en els CEIP Francesc Candela, Escoles Noves, Julio Quesada-Pilar Ruiz, Cardenal Belluga, Nuestra Señora de la Esperanza i Miguel Hernández, per valor de 63.090 €

Crevillent (07/06/2023).- Una vegada s’han rebut els informes de la Conselleria de no duplicitat i de sostenibilitat econòmica de les obres previstes, s’inicia el procés de contractació perquè es comencen a executar en les pròximes setmanes.

Des de la Regidoria d’Educació informen que ja s’han rebut els informes preceptius, necessaris per a poder executar obres d’inversió als col·legis de Crevillent. Aquests documents són els de no duplicitat, és a dir, que ni la Conselleria ni cap altra Administració Pública executarà les obres previstes, i el de sostenibilitat econòmica, que implica que les obres conten amb la dotació pressupostària suficient per a la seua execució.

Aquestes actuacions corresponen a les peticions que els centres realitzen a la Regidoria d’Educació, i que, després de passar pel Consell Escolar Municipal, es traslladen a l’Oficina Tècnica per a la preparació dels contractes que porten a la realització de les obres.

Les obres previstes i els Centres afectats són els següents:

CEIP Francesc Candela:

 • Ampliació de la instal·lació elèctrica per a la col·locació de ventiladors de paret en 8 aules.

 • Col·locació de reixes metàl·liques en les dependències de Direcció, Secretaria i lavabos d’alumnes.

 • Col·locació de pals i de xarxes de protecció en les pistes esportives per a evitar l’eixida de balons.

 • Subministrament i instal·lació de xarxes de protecció verticals en el Gimnàs.

 • Ampliació de la instal·lació de calefacció amb dos nous radiadors elèctrics en l’edifici d’Ed. Infantil.

CEIP Escoles Noves:

 • Retirada de la tarima i col·locació de nou paviment i enrajolat en dues aules del Centre..

 • Pintura de la façana principal.

CEIP Julio Quesada-Pilar Ruiz:

 • Instal·lació de dues cistelles fixes de minibàsquet en les pistes esportives.

 • Reposició del tendal de l'aula de música i instal·lació d'un nou a l'aula d’anglès

CEIP Cardenal Belluga:

 • Reposició dels tendals de la façana sud del Centre.

CEIP Nuestra Señora de la Esperanza:

 • Pintura d’elements metàl·lics (pòrtics del porxo, passamans i barana).

CEIP Miguel Hernández:

 • Pintura d’elements metàl·lics exteriors (tancat exterior, reixes de finestres, passamans i porteries esportives).

Segons el regidor d’Educació, Jesús Ruiz, aquestes inversions segueixen la línia de millorar les instal·lacions dels nostres col·legis, millores que, amb la coordinació del Consell Escolar Municipal, es sol·liciten per part dels mateixos cada curs escolar. Aquestes obres suposen una inversió municipal de 63.090 € que s’executaran durant el període vacacional dels alumnes per a interferir el menys possible en l’activitat docent dels Centres educatius.

 

Las obras de mejora de los colegios de Crevillent ya están en fase de contratación

 • Durante el periodo vacacional del alumnado se realizarán distintas actuaciones de mejora y acondicionamiento en los CEIP Francesc Candela, Escoles Noves, Julio Quesada-Pilar Ruiz, Cardenal Belluga, Nuestra Señora de la Esperanza y Miguel Hernández, por valor de 63.090 €

Crevillent (07/06/2023).- Una vez se han recibido los informes de la Conselleria de no duplicidad y de sostenibilidad económica de las obras previstas, se inicia el proceso de contratación para que se empiecen a ejecutar en las próximas semanas.

Desde la Concejalía de Educación informan que ya se han recibido los informes preceptivos, necesarios para poder ejecutar obras de inversión en los colegios de Crevillent. Estos documentos son los de no duplicidad, es decir, que ni la Conselleria ni ninguna otra Administración Pública va a ejecutar las obras previstas, y el de sostenibilidad económica, que implica que las obras cuentan con la dotación presupuestaria suficiente para su ejecución.

Estas actuaciones corresponden a las peticiones que los centros realizan a la Concejalía de Educación, y que, tras pasar por el Consejo Escolar Municipal, se trasladan a la Oficina Técnica para la preparación de los contratos que llevan a la realización de las obras.

Las obras previstas y los Centros afectados son los siguientes:

CEIP Francesc Candela:

 • Ampliación de la instalación eléctrica para la colocación de ventiladores de pared en 8 aulas.

 • Colocación de rejas metálicas en las dependencias de Dirección, Secretaría y aseos de alumnos.

 • Colocación de postes y de redes de protección en las pistas deportivas para evitar la salida de balones.

 • Suministro e instalación de redes de protección verticales en el Gimnasio.

 • Ampliación de la instalación de calefacción con dos nuevos radiadores eléctricos en el edificio de Ed. Infantil.

CEIP Escoles Noves:

 • Retirada de la tarima y colocación de nuevo pavimento y alicatado en dos aulas del Centro.

 • Pintura de la fachada principal.

CEIP Julio Quesada-Pilar Ruiz:

 • Instalación de dos canastas fijas de minibasket en las pistas deportivas.

 • Reposición del toldo del aula de música e instalación de uno nuevo en el aula de inglés

CEIP Cardenal Belluga:

 • Reposición de los toldos de la fachada sur del Centro.

CEIP Nuestra Señora de la Esperanza:

 • Pintura de elementos metálicos (pórticos del poche, pasamanos y barandilla).

CEIP Miguel Hernández:

 • Pintura de elementos metálicos exteriores (vallado exterior, rejas de ventanas, pasamanos y porterías deportivas).

Según el concejal de Educación, Jesús Ruiz, estas inversiones siguen la línea de mejorar las instalaciones de nuestros colegios, mejoras que, con la coordinación del Consejo Escolar Municipal, se solicitan por parte de los mismos cada curso escolar. Estas obras suponen una inversión municipal de 63.090 € que se van a ejecutar durante el periodo vacacional de los alumnos para interferir lo menos posible en la actividad docente de los Centros educativos.