Ir al contenido

Actualidad

La Regidoria d'Habitatge localitza 18 habitatges de ple domini de la Sareb per a incrementar el parc públic

La Regidoria d'Habitatge localitza 18 habitatges de ple domini de la Sareb per a incrementar el parc públic

  • Des de l'Ajuntament es continua treballant amb el Registre de la Propietat Número 3 d'Elx per a incrementar el parc públic d'habitatge amb immobles i terrenys procedents d'execucions hipotecàries

Crevillent (19/05/2023).- Des d'Habitatge es va sol·licitar una exhaustiva anàlisi al Registre de la Propietat per a localitzar els habitatges que tinga la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) en ple domini de la propietat. Després d'un parell de setmanes, ja han obtingut les notes simples actualitzades a maig del present any.

El següent passe a realitzar és sol·licitar que els immobles passen a formar part del parc públic d'habitatge, i amb això començar a realitzar un estudi exhaustiu de les mateixes per a comprovar que són habitables. Malgrat això, totes consten en les notes simples com d'obra nova acabada, així com la distribució d'aquestes.

A més, des d'Habitatge s'ha sol·licitat també un estudi de les edificacions existents de ple domini que es troben en mans de les empreses afins de la pròpia Sareb, així com el sòl que tinga en ple domini la pròpia societat gestora. Des de la Regidoria entenen que estarà entorn de 3 sòls situats dins del terme municipal de Crevillent.

Gema Candelaria Asencio, regidora d'Habitatge, ha indicat que aquests habitatges procedeixen d'execucions hipotecàries patides pels veïns i veïnes de Crevillent. També ha afegit que ara el municipi compta amb una eina dependent de la Conselleria d'Habitatge, a través del programa Xarxa Xaloc, que ajudarà al fet que, entre altres coses, els joves amb necessitat d'emancipació o les famílies amb lloguers excessius realitzen una sol·licitud d'habitatge públic.

 

La Concejalía de Vivienda localiza 18 viviendas de pleno dominio de la Sareb para incrementar el parque público

  • Desde el Ayuntamiento se sigue trabajando con el Registro de la Propiedad Número 3 de Elche para incrementar el parque público de vivienda con inmuebles y terrenos procedentes de ejecuciones hipotecarias

Crevillent (19/05/2023).- Desde Vivienda se solicitó un exhaustivo análisis al Registro de la Propiedad para localizar las viviendas que tenga la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) en pleno dominio de la propiedad. Tras un par de semanas, ya han obtenido las notas simples actualizadas a mayo del presente año.

El siguiente paso a realizar es solicitar que los inmuebles pasen a formar parte del parque público de vivienda, y con ello comenzar a realizar un estudio exhaustivo de las mismas para comprobar que son habitables. A pesar de ello, todas constan en las notas simples como de obra nueva terminada, así como la distribución de las mismas.

Además, desde Vivienda se ha solicitado también un estudio de las edificaciones existentes de pleno dominio que se hallen en manos de las empresas afines de la propia Sareb, así como el suelo que tenga en pleno dominio la propia sociedad gestora. Desde la Concejalía entienden que estará en torno a 3 suelos ubicados dentro del término municipal de Crevillent.

Gema Candelaria Asencio, concejala de Vivienda, ha indicado que estas viviendas proceden de ejecuciones hipotecarias sufridas por los vecinos y vecinas de Crevillent. También ha añadido que ahora el municipio cuenta con una herramienta dependiente de la Conselleria de Vivienda, a través del programa Xarxa Xaloc, que ayudará a que, entre otras cosas, los jóvenes con necesidad de emancipación o las familias con alquileres excesivos realicen una solicitud de vivienda pública.