Ir al contenido

Actualidad

Crevillent rep més d'un milió d'euros per a la contractació de persones desocupades durant un any

Crevillent rep més d'un milió d'euros per a la contractació de persones desocupades durant un any

  • La concessió dels programes ECOVID i EMPUJU eleva a 1,1 milions d'euros els fons de la Generalitat captats en 2021 per l'Ajuntament per a crear ocupació a Crevillent

Crevillent (07/10/2021).- L'Ajuntament de Crevillent ha rebut un total de 1,1 milions d'euros de la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Economia Sostenible, per a la creació d'ocupació en la localitat a través dels programes ECOVID (577.213 euros) i EMPUJU (531.794 euros), el primer dirigit a persones desocupades majors de 30 anys i el segon a menors de 30.

La regidora d'Economia Sostenible, Estefanía Salinas Peral, ha donat a conéixer que gràcies a aquests programes es podrà contractar durant un any a 59 persones.

Els llocs de treball demandats per al pla ECOVID són 1 conserge per al Parc de Muntanya, 1 capatàs forestal, 1 professional de protecció ambiental, 1 orientador/a laboral, 2 oficials de pintura, 2 oficials d'obra de paleta, 1 fuster/a,1 lampista, 1 oficial de neteja, 2 peons de neteja,1 dissenyador/a gràfic/a, 1 tècnic/a redactor/a de publicitat, 1 filòleg/oga català/ana, 1 arqueòleg/òloga, 1 oficial i 4 peons, 1 ajudant per a l'Arxiu Municipal, 1 conserge d’enterraments amb permís de carretó elevador, 2 tècnics/ques d'Atenció Sociosanitària, 1 auxiliar d'infermeria.

Mentre que a través de l’EMPUJU es contractarà 14 auxiliars administratius/ves, 1 monitor/a esportiu/va, 3 peons forestals, 2 peons de pintura, 1 peó d'obra de paleta, 2 peons de neteja, 1 dissenyador/a gràfic/a, 1 tècnic/a de so, 2 monitors d'oci i temps lliure, 1 conserge, 1 promotor/a d'Igualtat, 1 graduat/da en Turisme i 1 tècnic/a informàtic/a.

La selecció es realitzarà a través del Labora, per això les persones interessades han d'estar desocupades i apuntades com a demandants d'ocupació en els Espais Labora de la Generalitat per als llocs esmentats i complir els requisits (edat, formació...). A més, els menors de 30 anys també han d'estar inscrits en el programa de Garantia Juvenil.

Estefanía Salinas Peral ha assenyalat que enguany s'ha pogut captar només amb aquests dos plans més d'un milió d'euros en fons destinats al foment d'ocupació, una quantitat molt superior als 261.300 euros atorgats amb aquestes mateixes ajudes l'any passat. Unes quantitats concedides dins dels programes Ecovid i Empuju a les quals s'afegirà altres subvencions provinents de programes com a T’Avalem, Emcorp o els Tallers d'Ocupació.

Aquestes subvencions serviran per a incrementar l'ocupació a Crevillent i donar un impuls a l'economia local perquè beneficiarà durant a un any a 59 persones i les seues famílies. Un dels objectius de la nostra regidoria és aquest precisament, afavorir la generació d'ocupació en la nostra localitat i la dinamització de l'activitat econòmica”, afirma l'edil.

 

Crevillent recibe más de un millón de euros para la contratación de personas desempleadas durante un año

  • La concesión de los programas ECOVID y EMPUJU eleva a 1,1 millones de euros los fondos de la Generalitat captados en 2021 por el Ayuntamiento para crear empleo en Crevillent

Crevillent (07/10/2021).- El Ayuntamiento de Crevillent ha recibido un total de 1,1 millones de euros de la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Economía Sostenible, para la creación de empleo en la localidad a través de los programas ECOVID (577.213 euros) y EMPUJU (531.794 euros), el primero dirigido a personas desempleadas mayores de 30 años y el segundo a menores de 30.

La concejala de Economía Sostenible, Estefanía Salinas Peral, ha dado a conocer que gracias a estos programas se podrá contratar durante un año a 59 personas.

Los puestos demandados para el plan ECOVID son 1 conserje para el Parque de Montaña, 1 capataz forestal, 1 profesional de protección ambiental, 1 orientador/a laboral, 2 oficiales de pintura, 2 oficiales de albañilería, 1 carpintero/a,1 fontanero/a, 1 oficial de limpieza, 2 peones de limpieza,1 diseñador/a gráfico/a, 1 técnico/a redactor/a de publicidad, 1 filólogo/a catalán/a, 1 arqueólogo, 1 oficial y 4 peones, 1 ayudante para el Archivo Municipal, 1 conserje sepulturero/a con permiso de carretilla elevadora, 2 técnicos/as de Atención Sociosanitaria y 1 auxiliar de enfermería.

Mientras que a través del EMPUJU se contratará a 14 auxiliares administrativos/as, 1 monitor/a deportivo/a, 3 peones forestales, 2 peones de pintura, 1 peón de albañilería, 2 peones de limpieza, 1 diseñador/a gráfico/a, 1 técnico/a de sonido, 2 monitores de ocio y tiempo libre, 1 conserje, 1 promotor/a de Igualdad, 1 graduado/a en Turismo y 1 técnico/a informático/a.

La selección se realizará a través del Labora, para ello las personas interesadas deben estar desempleadas y apuntadas como demandantes de empleo en los Espais Labora de la Generalitat para los puestos mencionados y cumplir los requisitos (edad, formación...). Además, los menores de 30 años también deben estar inscritos en el programa de Garantía Juvenil.

Estefanía Salinas Peral ha señalado que este año se ha podido captar solo con estos dos planes más de un millón de euros en fondos destinados al fomento de empleo, una cantidad muy superior a los 261.300 euros otorgados con estas mismas ayudas el pasado año. Unas cantidades concedidas dentro de los programas Ecovid y Empuju a las que se añadirá otras subvenciones provenientes de programas como T’Avalem, Emcorp o los Talleres de Empleo.

Estas subvenciones servirán para incrementar el empleo en Crevillent y dar un impulso a la economía local puesto que beneficiará durante a un año a 59 personas y sus familias. Uno de los objetivos de nuestra concejalía es este precisamente, favorecer la generación de empleo en nuestra localidad y la dinamización de la actividad económica”, afirma la edil.