Ir al contenido

Actualidad

Projecte per a la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic en Crevillent

Projecte per a la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic en Crevillent

  • Ha sigut aprovat el projecte “obres per a la instal·lació de diversos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de Crevillent” dins del pla provincial d'Acció d'Energia Sostenible.

Crevillent (28/01/2021).- Segons Marcelino Giménez el projecte contempla la viabilitat tècnica sent l'objectiu d'aquest projecte reduir els consums energètics al mateix temps que aquestes es modernitzen i generen un estalvi econòmic significatiu en la despesa corrent del municipi.

D'aquesta forma el desenvolupament de les accions concretades queda marcat per la següent metodologia:

-       Estudi energètic previ

-       Projecte d'execució

-       Obra d'instal·lació

-       Informe de traçabilitat

Una vegada executades les obres, els consums de les instal·lacions millorades seran monitorats per a confirmar aquests estalvis o estudiar possibles desviacions.

Les obres tenen per objecte la millora de les instal·lacions municipals per a augmentar l'estalvi i l'eficiència energètica

Les actuacions contemplades són la instal·lació d'una estació de recàrrega per a vehicles elèctrics en l'edifici central de l'ajuntament i en les dependències de la policia local, també se substituiran les lluminàries de l'enllumenat públic en  les zones serien en Avinguda de Madrid, C. Sant Marcos i C. Anton Mas.

Indica Marcelino Giménez que les lluminàries actuals utilitzen la tecnologia de vapor de sodi d'elevat cost energètic associat a la instal·lació actual, així com una preocupació per incrementar la seua eficiència i reduir l'impacte ambiental ha instat a l'ajuntament de Crevillent a dur a terme la renovació d'aquestes instal·lacions per tecnologia led molt més eficient a altra de contribuir a la reducció del consum de combustibles fòssils.

Amb aquest projecte l'Ajuntament de Crevillent té com a objectiu reduir l'impacte ambiental i reduir la despesa per una millor gestió energètica.

NOTA DE PRENSA

Proyecto para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en crevillent

  • Ha sido aprobado el proyecto “obras para la instalación de varios puntos de recarga para vehículos eléctricos y mejora de la eficiencia energética del alumbrado público de Crevillent” dentro del plan provincial de Acción de Energía Sostenible.

 

Crevillent (28/01/2021).- Según Marcelino Giménez el proyecto contempla la viabilidad técnica siendo el objetivo de este proyecto reducir los consumos energéticos al tiempo que éstas se modernizan y generan un ahorro económico significativo en el gasto corriente del municipio.

De esta forma el desarrollo de las acciones concretadas queda marcado por la siguiente metodología:

-       Estudio energético previo

-       Proyecto de ejecución

-       Obra de instalación

-       Informe de trazabilidad

Una vez ejecutadas las obras, los consumos de las instalaciones mejoradas serán monitorizados para confirmar estos ahorros o estudiar posibles desviaciones.

Las obras tienen por objeto la mejora de las instalaciones municipales para aumentar el ahorro y la eficiencia energética

Las actuaciones contempladas son la instalación de una estación de recarga para vehículos eléctricos en el edificio central del ayuntamiento y en las dependencias de la policía local, también se van a sustituir las iluminarias del alumbrado público en  las zonas serian en Avenida de Madrid, C. San Marcos y C. Anton Mas.

Indica Marcelino Giménez que las luminarias actuales emplean la tecnología de vapor de sodio de elevado coste energético asociado a la instalación actual, así como una preocupación por incrementar su eficiencia y reducir el impacto ambiental ha instado al ayuntamiento de Crevillent a llevar a cabo la renovación de dichas instalaciones por tecnología led mucho más eficiente a demás de contribuir a la reducción del consumo de combustibles fósiles.

Con este proyecto el Ayuntamiento de Crevillent tiene como objetivo reducir el impacto ambiental y reducir el gasto por una mejor gestión energética.