Ir al contenido

Actualidad

L'Arxiu Municipal revela les normes de civisme recollides en les Ordenances Municipals de 1878 per als Carnestoltes de Crevillent

L'Arxiu Municipal revela les normes de civisme recollides en les Ordenances Municipals de 1878 per als Carnestoltes de Crevillent

  • El municipi celebra aquesta festivitat des de mitjan segle XIX; entre les nombroses referències documentals conservades, n’hi ha una amb tres articles destinats a regular els “excessos” comesos en aquests dies

Crevillent (21/02/2023).- En el document conservat per l'Arxiu de Crevillent de les “Ordenances Municipals” de 1878, trobem en el capítol II titulat “de les Festes Populars”, tres articles que tenen per objectiu garantir les actituds cíviques durant el Carnestoltes a Crevillent. Les normes de conducta recollides són les següents:

"5é.- En els tres dies de Carnestoltes es permetrà caminar pels carrers amb disfressa amb i sense careta, però només fins al vespre; es prohibeix l'ús de vestits de ministres de la religió i dels ordes religiosos, d'uniformes de magistrats, de caps d'administració i de militars de tota l'escala de la jerarquia militar, de creus i condecoracions de l'Estat i de qualsevol altra insígnia militar.

6é.- Cap persona disfressada podrà portar armes ni esperons, encara que ho requerisca el vestit que use, i aquesta prohibició s’estén a totes les persones que, encara que no vagen disfressades, assistisquen als balls en els quals ni els militars podran entrar amb espasa, ni els paisans amb bastó. Aquest últim només podrà portar-lo l'autoritat encarregada de la conservació de l'ordre i el governador de la província si assistira.

7é.- Només l'autoritat té dret de manar llevar la careta o de fer-la traure a qui resistira el seu mandat. Per a la conservació de l'ordre en els tres dies de Carnestoltes, l'alcalde dictarà i fixarà un bàndol amb les prevencions que estime oportunes."

Aquestes normes de convivència ciutadana, publicades íntegrament en el llibre “El gobierno de Crevillent según las ordenanzas de de 1756 a 1878”, l'autora del qual és l'arxivera municipal, Bibiana Candela Oliver, inclouen un altre article en el qual es prohibia als joves fer burla i enganys als pobres i transeünts.

Aquesta festa popular va ser multitudinària fins a l'esclat de la Guerra Civil, amb balls de màscares, fins al punt d'haver de regular-los, amb inscripció prèvia a l'Ajuntament, amb la finalitat de poder identificar a la gent, en cas de cometre's algun delicte o excés moral.

Amb tot, la festa civil del Carnestoltes, prèvia a l'arribada de la Quaresma, a Crevillent compta ja amb més de 170 anys d'antiguitat, segons la documentació conservada en l'Arxiu Municipal Clara Campoamor.

 

El Archivo Municipal desvela las normas de civismo recogidas en las Ordenanzas Municipales de 1878 para los Carnavales de Crevillent

  • El municipio lleva celebrando esta festividad desde mediados del siglo XIX, entre las numerosas referencias documentales conservadas, hay una con tres artículos destinados a regular los “excesos” cometidos en estos días

Crevillent (21/02/2023).- En el documento conservado por el Archivo de Crevillent de las “Ordenanzas Municipales” de 1878, econtramos en el capítulo II titulado “de las Fiestas Populares”, tres artículos que tienen por objetivo garantizar las actitudes cívicas durante el Carnaval en Crevillent. Las normas de conducta recogidas son las siguientes:

"5º.- En los tres días de Carnaval se permitirá andar por las calles con disfraz con careta y sin ella, más sólo hasta el anochecer; prohibiéndose el uso de trajes de ministros de la religión y de las órdenes religiosas, de uniformes de magistrados, de jefes de administración y de militares de toda la escala de la jerarquía militar, de cruces y condecoraciones del Estado y de cualquiera otra insignia militar.

6º Ninguna persona disfrazada podrá llevar armas ni espuelas, aunque lo requiera el traje que use, extendiéndose esta prohibición a todas las personas que, aunque no disfrazadas, asistan a los bailes en los cuales ni los militares podrán entrar con espada, ni los paisanos con bastón. Esta último sólo podrá llevarlo la autoridad encargada de la conservación del orden y el gobernador de la provincia si asistiere.

7º. Sólo la autoridad tiene derecho de mandar quitar la careta o de hacerla quitar a quien resistiese su mandato. Para la conservación del orden en los tres días de Carnaval, el alcalde dictará y fijará un bando con las prevenciones que estime oportunas."

Estas normas de convivencia ciudadana, publicadas íntegramente en el libro “El gobierno de Crevillent” según las ordenanzas de 1756 y 1878, cuya autora es la Archivera Municipal, Bibiana Candela Oliver, incluyen otro artículo en el que se prohibía a los jóvenes hacer burla y engaños a los pobres y transeúntes.

Esta fiesta popular fue multitudinaria hasta el estallido de la guerra civil, con bailes de máscaras, hasta el punto de tener que regularlos, con inscripción previa en el Ayuntamiento, con el fin de poder identificar a la gente, en caso de cometerse algún delito o exceso moral.

Con todo, la fiesta civil del Carnaval, previa a la llegada de la Cuaresma, en Crevillent cuenta ya con más de 170 años de antigüedad, según la documentación conservada en el Archivo Municipal Clara Campoamor.