Ir al contenido

Actualidad

L’Arxiu Municipal commemora el 150é aniversari de la I República espanyola dedicant-li el document del mes de febrer

L’Arxiu Municipal commemora el 150é aniversari de la I República espanyola dedicant-li el document del mes de febrer

  • Són molts els documents que conserva d'aquesta època tan important per a la història d'Espanya, com els llibres d'actes del Ple, una de les sèries més importants per a qualsevol arxiu de caràcter local

Crevillent (15/02/2023).- El document del mes número 79, corresponent al mes de febrer de 2023, són les Actes de Ple del 1873, en el qual es reconeix la I República espanyola.

L'11 de febrer de 1873, després de l'abdicació del rei Amadeu I de Savoia, en una reunió conjunta del Congrés dels Diputats i del Senat constituïts en Assemblea Nacional, s'acordava la proclamació de la Primera República espanyola, considerada com l'etapa final de l'agitat període que es va obrir al setembre de 1868 amb l'esclat revolucionari de “la Gloriosa”, que va posar fi al regnat d'Isabel II i va donar pas al conegut com a Sexenni Democràtic o Sexenni Revolucionari (1868-1874).

Així, pocs dies després d'aquest esdeveniment polític, el 14 de febrer, a Crevillent, l'Ajuntament en ple es va reunir en sessió extraordinària, sota l'alcaldia d'Alonso Morales Hurtado –promotor al costat del seu germà de la primera Plaça de Proveïments-, que va manifestar “que ell estava disposat, per descomptat, a obeir, acatar i respectar les ordres i disposicions que emanen del govern suprem de la nació. […] En conseqüència, queda proclamada i acceptada la República”.

El nou executiu es constituïa sobre un vertader polvorí polític i social en què s'havia convertit el país, entre altres coses, per la guerra de Cuba i la guerra carlista; prova d'això, aquest mateix document reflecteix la preocupació per la situació d'agitació del moment “i el perill que tenia aquest poble de ser envaït per les partides carlistes que s'havien alçat, i que per a estar previnguts, era necessari mobilitzar en el seu cas alguna força ciutadana”.

Aquestes forces locals estaven compostes pels crevillentins més pobres, per la qual cosa calia cuidar del benestar de les seues famílies durant el temps de servei, motiu pel qual es va aprovar, per unanimitat, traure “del capítol d'imprevistos, la quantitat necessària per a atendre a tan sagrada obligació i que és un servei que redunda en benefici de la població i de la propietat”.

La I República va ser un període d'efímera duració, perquè com a república parlamentària va durar menys d'un any, fins a gener de 1874, encara que es va mantindre un altre any més com a república autoritària, amb el parlament dissolt i les garanties constitucionals suspeses, i el general Serrano al capdavant del poder executiu, fins al colp d'estat militar del general Martínez Campos al desembre de 1874, que va restablir la dinastia borbònica amb Alfons XII.

 

El Archivo Municipal conmemora el 150 aniversario de la I República Española dedicándole el documento del mes de febrero

  • Son muchos los documentos que conserva de esta época tan importante para la historia de España, como los libros de actas del Pleno, una de las series más importantes para cualquier archivo de carácter local

Crevillent (15/01/2023).- El documento del mes número 79, correspondiente al mes de febrero de 2023 son las Actas de Pleno del 1873, en el que se reconoce la I República Española.

El 11 de febrero de 1873, tras la abdicación del rey Amadeo I de Saboya, en una reunión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado constituidos en Asamblea Nacional, se acordaba la proclamación de la Primera República española, considerada como la etapa final del agitado período que se abrió en septiembre de 1868 con el estallido revolucionario de “la Gloriosa”, que puso fin al reinado de Isabel II y dio paso al conocido como Sexenio Democrático o Sexenio Revolucionario (1868-1874).

Así, pocos días después de este acontecimiento político, el 14 de febrero, en Crevillent, el Ayuntamiento en pleno se reunió en sesión extraordinaria, bajo la alcaldía de Alonso Morales Hurtado –promotor junto a su hermano de la primera Plaza de Abastos-, que manifestó “que él estaba dispuesto desde luego a obedecer, acatar y respetar las órdenes y disposiciones que emanen del gobierno supremo de la nación. […] En consecuencia, queda proclamada y aceptada la República”.

El nuevo ejecutivo se constituía sobre un verdadero polvorín político y social en que se había convertido el país, entre otras cosas, por la guerra de Cuba y la guerra carlista; prueba de ello, este mismo documento refleja la preocupación por la situación de agitación del momento “y el peligro que tenía este pueblo de ser invadido por las partidas carlistas que se habían levantado, y que para estar prevenidos, era necesario movilizar en su caso alguna fuerza ciudadana”.

Estas fuerzas locales estaban compuestas por los crevillentinos más pobres, por lo que había que cuidar del bienestar de sus familias durante el tiempo de servicio, motivo por el que se aprobó, por unanimidad, sacar “del capítulo de imprevistos, la cantidad necesaria para atender a tan sagrada obligación y que es un servicio que redunda en beneficio de la población y de la propiedad”.

La I República fue un periodo de efímera duración, pues como república parlamentaria duró menos de un año, hasta enero de 1874, aunque se mantuvo otro año más como república autoritaria, con el parlamento disuelto y las garantías constitucionales suspendidas, y el general Serrano al frente del poder ejecutivo, hasta el golpe de Estado militar del general Martínez Campos en diciembre de 1874, que restableció la dinastía borbónica con Alfonso XII.