Ir al contenido

Actualidad

L'Ajuntament farà test ràpids a tot el personal municipal

L'Ajuntament farà test ràpids a tot el personal municipal

El govern municipal realitzarà les proves per al diagnòstic del Covid-19 a tota la plantilla municipal, a la Corporació i Protecció Civil amb la finalitat d'intentar garantir una incorporació segura als llocs de treball

Crevillent (05/05/2020).- L'Ajuntament de Crevillent realitzarà proves de detecció del Covid-19 a tot el personal municipal, així com al personal de Protecció Civil i a la Corporació Municipal, amb la finalitat d'intentar garantir una segura incorporació als llocs de treball. Fins al moment s'han adquirit un total de 350 Test ràpids i 35 proves de PCR.

Les proves tindran caràcter voluntari i consistiran en un Test ràpid i, en cas de necessitat, una prova PCR i es duran a terme a l'Hospital IMED d'Elx. Es realitzaran en diverses fases, d'acord amb els riscos que comporte l'acompliment de l'activitat laboral, tenint en compte com a criteris el risc d'exposició, ser persona de risc, i si s'està desenvolupant teletreball o és necessari acudir presencialment.

En la primera fase es realitzarà la prova al personal de la Policia Local i Protecció Civil; Brigada d'Obres i Oficina Tècnica; notificadors i conserges del Mercat de Proveïments, Casa de Cultura i instal·lacions esportives; personal amb atenció al públic de Serveis Socials, ADL, Registre i Padró; personal de risc i a la Corporació Municipal. Mentre que en la segona fase s'efectuarà al personal que s'ha d'incorporar al treball l'11 de maig, segons marca el Pla d'Incorporació, i en la tercera a la resta del personal.

Segons la Regidoria d'Organització i Recursos Humans, l'objectiu és realitzar aquestes proves i tindre els resultats al més prompte possible per a minimitzar els riscos en la incorporació total del personal municipal, en coordinació amb el Pla d'Incorporació, i les persones que ja estan treballant presencialment seran les primeres a poder fer-se els test.

Com a administració més pròxima al ciutadà hem de donar resposta a les necessitats dels nostres veïns i veïnes que no admeten demora i que estan dins de les competències que tenim atribuïdes. Per això hem previst una incorporació programada i gradual del personal municipal als seus llocs de treball, sempre d'acord amb les disposicions i adaptant-nos a les noves mesures que es vagen establint” afirma l'edil Jesús Ruiz.

 

El Ayuntamiento hará test rápidos a todo el personal municipal

El gobierno municipal realizará las pruebas para el diagnóstico del Covid-19 a toda la plantilla municipal, a la Corporación y a Protección Civil con el fin de intentar garantizar una incorporación segura a los puestos de trabajo

Crevillent (05/05/2020).- El Ayuntamiento de Crevillent realizará pruebas de detección del Covid-19 a todo el personal municipal, así como al personal de Protección Civil y a la Corporación Municipal, con el fin de intentar garantizar una segura incorporación a los puestos de trabajo. Hasta el momento se han adquirido un total de 350 Test rápidos y 35 pruebas de PCR.

Las pruebas tendrán carácter voluntario y consistirán en un Test rápido (IGG e IGM) y, en caso de necesidad, una prueba PCR y se llevarán a cabo en el Hospital IMED de Elche. Se realizarán en varias fases, de acuerdo a los riesgos que conlleve el desempeño de la actividad laboral, teniendo en cuenta como criterios el riesgo de exposición, ser persona de riesgo, y si se está desarrollando teletrabajo o es necesario acudir presencialmente.

En la primera fase se realizará la prueba al personal de la Policía Local y Protección Civil; Brigada de Obras y Oficina Técnica; notificadores y conserjes del Mercado de Abastos, Casa de Cultura e instalaciones deportivas; personal con atención al público de Servicios Sociales, ADL, Registro y Padrón; personal de riesgo y a la Corporación Municipal. Mientras que en la segunda fase se efectuará al personal que se ha de incorporar al trabajo el 11 de mayo, según marca el Plan de Incorporación, y en la tercera al resto del personal.

Según la Concejalía de Organización y Recursos Humanos, el objetivo es realizar estas pruebas y tener los resultados lo antes posible para minimizar los riesgos en la incorporación total del personal municipal, en coordinación con el Plan de Incorporación, y las personas que ya están trabajando presencialmente serán las primeras en poder hacerse los test.

Como administración más cercana al ciudadano debemos dar respuesta a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas que no admiten demora y que están dentro de las competencias que tenemos atribuidas. Por eso hemos previsto una incorporación programada y paulatina del personal municipal a sus puestos de trabajo, siempre de acuerdo a las disposiciones y adaptándonos a las nuevas medidas que se vayan estableciendo” afirma el edil Jesús Ruiz.