Ir al contenido

Actualidad

L'Ajuntament de Crevillent esbrossa les rambles del nucli urbà i té previst realitzar dues actuacions més abans i després de l'estiu

L'Ajuntament de Crevillent esbrossa les rambles del nucli urbà i té previst realitzar dues actuacions més abans i després de l'estiu

  • El passat 30 de gener es van iniciar els treballs de sanejament, s’ha començat pel Barranc Sendra i es continuarà per Rambla Castelar. Entre els objectius hi ha el control d'espècies invasores i la reducció del risc d'inundacions i incendis

Crevillent (02/02/2023).- L'Ajuntament de Crevillent va iniciar dilluns passat, 30 de gener, els treballs de desbrossament de diferents rambles del nucli urbà. Les tasques van començar al Barranc Sendra, situat en l'entrada al municipi per Elx. Una vegada finalitzats aquests treballs es procedirà al sanejament de la Rambla Castelar, que se situa a l'eixida cap a Albatera.

Aquests treballs s'han dut a terme a causa de diversos motius: la generació de molèsties al trànsit, el control d'espècies invasores, en concret de la canya (Arundo donax), i la reducció del risc d'inundacions i incendis. Al mateix temps, i per aquests motius, es realitzaran dues actuacions de manteniment més al llarg de l'any, abans i després de l'època estival. Aquestes últimes es faran de manera selectiva i afavoriran les espècies autòctones de rambles, barrancs i ribera, com poden ser el baladre (Nerium oleander) o el tamarit (Tamarix sp), entre d’altres.

La regidora de Medi Ambient i Lluita contra el Canvi Climàtic, Estefanía Salinas, indica que “des que va entrar el govern del canvi, en la rambla situada en l'entrada per Elx (Barranc Sendra), és la segona vegada que s'actua. La primera va ser al febrer del 2020 i cal aclarir que prèviament no s'havia sanejat mai. Des d'aquesta Corporació continuarem apostant pel manteniment de rambles urbanes, com vam fer poc després d'entrar, i realitzarem sanejaments de manera semestral, és a dir, dues vegades a l'any”.

Aquestes actuacions també estan sent realitzades per l'Ajuntament de Crevillent, prèvia comunicació a la Confederació Hidrogràfica del Segura (CHS), ja que aquest organisme delega aquest tipus d’actuacions en l'Entitat Local quan les rambles discórreguen per zona urbana, mitjançant un conveni amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP). La CHS indica les condicions que s'han de complir, com són la retirada dels residus generats o la limitació d'usar productes químics, entre d’altres.

Cal destacar que, a més de mantindre espècies més concordes amb aquests llits d'aigua temporal, s'estan gestionant des de l'Ajuntament, en col·laboració amb la CHS, altres projectes de control de la canya per a evitar-ne el rebrot i la propagació.

Finalment, aquestes mesures contribueixen al Pla Municipal 2030 de treballar pel compliment dels diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que es troben en el marc de l'Agenda 2030. En aquest cas en concret, amb el ODS 15, que es fonamenta a gestionar de manera sostenible els boscos, lluitar contra la desertificació, detindre i invertir la degradació de les terres i detindre la pèrdua de la biodiversitat.

 

El Ayuntamiento de Crevillent desbroza las ramblas del casco urbano y tiene previsto realizar dos actuaciones más antes y después del verano

  • El pasado 30 de enero se iniciaron los trabajos de saneamiento empezando por el Barranc Sendra y siguiendo por Rambla Castelar, entre los objetivos se encuentran el control de especies invasoras y la reducción del riesgo de inundaciones e incendios

Crevillent (02/02/2023).- El Ayuntamiento de Crevillent inició el pasado lunes, 30 de enero, los trabajos de desbroce de diferentes ramblas del casco urbano. Las labores comenzaron en Barranc Sendra, ubicado en la entrada al municipio por Elche. Una vez finalizados se procederá al saneamiento de la Rambla Castelar, que se ubica en la salida hacia Albatera.

Estos trabajos se han llevado a cabo debido a diversos motivos: la generación de molestias al tráfico, el control de especies invasoras, en concreto de la caña (Arundo donax), y la reducción del riesgo de inundaciones e incendios. Al mismo tiempo, y por estos motivos, se realizarán dos actuaciones de mantenimiento más a lo largo del año, antes y después de la época estival. Estas últimas serán de forma selectiva favoreciendo especies de ramblas, barrancos y ribera, como puede ser la Adelfa o Baladre (Nerium oleander), el Taray o Tamariz (Tamarix sp), entre otras.

La Concejal de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Estefanía Salinas, indica que “desde que entró el gobierno del cambio, en la rambla situada en la entrada por Elche (Barranc Sendra), es la segunda vez que se actúa. Primero fue en febrero del 2020 y es preciso aclarar que previamente no se había saneado nunca. Desde esta Corporación seguiremos apostando por el mantenimiento de ramblas urbanas, como hicimos al poco de entrar, realizando saneamientos de manera semestral, es decir, dos veces al año”.

Estas actuaciones también están siendo realizadas por el Ayuntamiento de Crevillent previa comunicación a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), ya que delega estas actuaciones en la Entidad Local mientras las ramblas discurran por zona urbana, mediante un convenio con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). La CHS indica las condiciones que se deben cumplir, como son la retirada de los residuos generados o la limitación de usar productos químicos, entre otros.

Cabe destacar que, además de mantener especies más acordes a estos cauces de agua temporal, se está gestionando desde el Ayuntamiento, en colaboración con la CHS, otros proyectos de control de la caña para evitar su rebrote y propagación.

Por último, estas medidas contribuyen con el Plan Municipal 2030 de trabajar por el cumplimiento de los distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se encuentran en el marco de la Agenda 2030. En este caso en concreto con el ODS 15, que se fundamenta en gestionar de manera sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad.