Ir al contenido

Actualidad

Crevillent fa un pas més cap a la creació de la zona de skatepark

Crevillent fa un pas més cap a la creació de la zona de skatepark

  • El projecte elaborat per l'Àrea d'Esports ha rebut el vistiplau per a rebre una subvenció de 66.660 € que permetrà l'inici de les obres i que ampliaran l'oferta d'oci esportiu per a la joventut de Crevillent

Crevillent (23/05/2023).- La setmana passada, l'Ajuntament de Crevillent va rebre la notícia de l'aprovació del seu pla per a crear un skatepark. Aquesta instal·lació destinada a les persones amants del patinatge estarà situada en el Pavelló Félix Candela. L'informe positiu ve acompanyat d'una suma de 66.660 €.

La ubicació exacta serà entre la plataforma que alberga les pistes de futbol-platja, voleibol de platja i pàdel i el propi pavelló, i té unes dimensions aproximades de 38,90 x 16,60 metres. El terreny és pràcticament pla, si bé amb un lleuger pendent de l'1% transversal cap al pavelló, per a permetre el desguàs de les aigües pluvials i evitar que es produïsquen acumulacions d'aigua que dificulten la pràctica esportiva.

L'alcalde de Crevillent, José Manuel Penlava, ha indicat que després del vistiplau de la Diputació d'Alacant a la proposta de l'Ajuntament, el següent pas perquè aquest projecte es convertisca en una realitat és licitar les obres, el pressupost base és de 87.076 €. Finalment, també ha esmentat que el projecte s'estima que conclourà a la fi d'enguany.

La superfície d'actuació és d'uns 470,00 m². El circuit proposat està format per cinc peces, formades per diversos mòduls: 1 Quarter doble, en un extrem, de 150 cm d'altura, format per 2 rampes de salt, 2 boxs i barana d'acer galvanitzat; 1 Quarter doble, en l'altre extrem, de 98 cm d'altura, format també per 2 rampes de salt, 2 boxs i barana d'acer galvanitzat; 1 Funbox entre totes dues rampes de salt, format per 3 boxs de 70 cm d'altura, 4 rampes rectes, una rampa de salt i un mòdul d'escales; 1 unitat de Rail oblic d'acer galvanitzat; 1 unitat Curb d'acer galvanitzat.

Des de la Regidoria d'Esports indiquen que aquesta actuació se suma a altres com la instal·lació d'una zona de calistenia o la transformació d'un vell magatzem en una aula de formació multiusos, que es van dur a terme a la Ciutat del Futbol Juanfran Torres. Un dels principals objectius des de l'inici de la legislatura ha sigut el d'optimitzar espais infrautilitzats que existien dins de les instal·lacions esportives municipals.

Per al regidor d'Esports, Marcelino Giménez, s'aconsegueix una vegada més ampliar l'oferta d'oci esportiu per als joves, alhora que es revitalitza una zona que durant molts anys ha estat en desús.

 

Crevillent da un paso más hacia la creación de la zona de skatepark

  • El proyecto elaborado por el Área de Deportes ha recibido el visto bueno para recibir una subvención de 66.660 € que permitirá el inicio de las obras y que ampliarán la oferta de ocio deportivo para la juventud de Crevillent

Crevillent (23/05/2023).- La semana pasada, el Ayuntamiento de Crevillent recibió la noticia de la aprobación de su plan para crear un skatepark. Esta instalación destinada a las personas amantes del patinaje estará ubicada en el Pabellón Félix Candela. El informe positivo viene acompañado de una suma de 66.660 €.

La ubicación exacta será entre la plataforma que alberga las pistas de fútbol-playa, vóley-playa y pádel y el propio pabellón, y tiene unas dimensiones aproximadas de 38,90 x 16,60 metros. El terreno es prácticamente llano, si bien con una ligera pendiente del 1% transversal hacia el pabellón, para permitir el desagüe de las aguas pluviales y evitar que se produzcan charcos que dificulten la práctica deportiva.

El alcalde de Crevillent, José Manuel Penlava, ha indicado que tras el visto bueno de la Diputación de Alicante a la propuesta del Ayuntamiento, el siguiente paso para que este proyecto se convierta en una realidad es licitar las obras, cuyo presupuesto base es de 87.076 €. Por último, también ha mencionado que el proyecto se estima que concluirá a finales de este año.

La superficie de actuación es de unos 470,00 m². El circuito propuesto está formado por cinco piezas, formadas por varios módulos: 1 Quarter doble, en un extremo, de 150 cm de altura, formado por 2 rampas de salto, 2 boxes y barandilla de acero galvanizado; 1 Quarter doble, en el otro extremo, de 98 cm de altura, formado también por 2 rampas de salto, 2 boxes y barandilla de acero galvanizado; 1 Funbox entre ambas rampas de salto, formado por 3 boxes de 70 cm de altura, 4 rampas rectas, una rampa de salto y un módulo de escaleras; 1 unidad de Rail oblicuo de acero galvanizado; 1 unidad Curb de acero galvanizado.

Desde la Concejalía de Deportes indican que esta actuación se suma a otras como la instalación de una zona de calistenia o la transformación de un viejo almacén en un aula de formación multiusos, que se llevaron a cabo en la Ciudad del Fútbol Juanfran Torres. Uno de los principales objetivos desde el inicio de la legislatura ha sido el de optimizar espacios infrautilizados que existían dentro de las instalaciones deportivas municipales.

Para el concejal de Deportes, Marcelino Giménez, se consigue una vez más ampliar la oferta de ocio deportivo para los jóvenes, a la vez que se revitaliza una zona que durante muchos años ha estado en desuso.