Ir al contenido

Actualidad

Comunicat de la Regidoria de Comerç

Comunicat de la Regidoria de Comerç

  • Des de la Regidoria de Comerç es recorda que de conformitat amb les bases de de la iniciativa "Bons Consum Crevillent" no poden participar en la convocatòria les persones menors d'edat i no residents a Crevillent

Crevillent (16/09/2022).- Davant l'expectativa creada i el gran acolliment que va tindre en el dia d'ahir la posada a la disposició de la ciutadania dels denominats “Bons Consum Crevillent”, que es van esgotar poques hores després de l'inici de la campanya, i de conformitat amb les bases reguladores de la convocatòria aprovades en Ple de l'Ajuntament de Crevillent, en data 9 de setembre passat, i publicades en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant i en la Seu Electrònica de l'Ajuntament el dia 13 de setembre, es posen en coneixement de tots els ciutadans que hagen obtingut bons de manera telemàtica, així com dels comerços adherits, els termes següents:

1.- Respecte dels ciutadans beneficiaris de bons, de conformitat amb les bases de la convocatòria referides, NOMÉS PODEN SER BENEFICIÀRIES:

a) Les persones físiques majors de 18 anys

b) Les persones residents a Crevillent

En conseqüència, no poden participar en la convocatòria les persones menors d'edat i les no residents a Crevillent. El compliment d'aquests requisits es revisarà immediatament per l'Ajuntament amb la comprovació del Document Nacional d'Identitat consignat en la sol·licitud, i els bons consum adquirits per persones que no complisquen els requisits seran automàticament anul·lats.

2.- Respecte dels comerços adherits, i de conformitat amb el que es disposa en la base 4 de la convocatòria, el comerciant haurà de verificar en el moment de la venda el bo juntament amb el DNI/NIE del client per a comprovar que aquest bo està associat al document presentat, amb la finalitat d'acreditar la identitat i edat del consumidor.

Per tant, aquells comerços que accepten en les seues vendes bons de persones menors d'edat i no residents a Crevillent no seran compensats per part de l'entitat FACPIME per l'import irregularment aplicat d'aquests bons i hauran d'assumir al seu càrrec la totalitat del seu valor.

MANUEL PENALVA ALARCÓN,

Regidor d'Indústria, Comerç i Mercats


Comunicado de la Concejalía de Comercio

Crevillent (16/09/2022).- Ante la expectativa creada y gran acogida que tuvo en el día de ayer la puesta a disposición de la ciudadanía de los denominados “Bonos Consumo Crevillent”, y que se agotaron pocas horas después del inicio de la campaña, se pone en conocimiento de todos los ciudadanos que hayan obtenido bonos de forma telemática así como de los comercios adheridos, de conformidad con las bases reguladoras de la convocatoria aprobadas en Pleno del Ayuntamiento de Crevillent en fecha 9 de septiembre pasado y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento el día 13 de septiembre, de los siguientes extremos:

1.- Respecto de los ciudadanos beneficiarios de bonos, que, de conformidad con las referidas bases de la convocatoria, SOLO PUEDEN SER BENEFICIARIOS:

a) Las personas físicas mayores de 18 años

b) Las personas residentes en Crevillent

En consecuencia, no pueden participar en la convocatoria las personas menores de edad y las no residentes en Crevillent. El cumplimiento de estos

requisitos se va a revisar de inmediato por el Ayuntamiento con la comprobación del Documento Nacional de Identidad consignado en la solicitud, y los bonos consumo adquiridos por personas que no cumplan los requisitos serán automáticamente anulados.

2.- Respecto de los comercios adheridos, y de conformidad con lo dispuesto en la base 4 de la convocatoria, el comerciante deberá verificar en el momento de la venta, el bono junto con el DNI/NIE del cliente para comprobar que dicho bono está asociado a ese documento, con el fin de acreditar la identidad y edad del consumidor.

Por tanto, aquellos comercios que en sus ventas acepten bonos de personas menores de edad y no residentes en Crevillent, no serán compensados por parte de la entidad FACPYME por el importe irregularmente aplicado de dichos bonos y tendrán que asumir a su cargo la totalidad de su valor.

MANUEL PENALVA ALARCÓN,

Concejal de Industria, Comercio y Mercados

Crevillent (16/09/2022).- Davant l'expectativa creada i el gran acolliment que va tindre en el dia d'ahir la posada a la disposició de la ciutadania dels denominats “Bons Consum Crevillent”, que es van esgotar poques hores després de l'inici de la campanya, i de conformitat amb les bases reguladores de la convocatòria aprovades en Ple de l'Ajuntament de Crevillent, en data 9 de setembre passat, i publicades en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant i en la Seu Electrònica de l'Ajuntament el dia 13 de setembre, es posen en coneixement de tots els ciutadans que hagen obtingut bons de manera telemàtica, així com dels comerços adherits, els termes següents:

1.- Respecte dels ciutadans beneficiaris de bons, de conformitat amb les bases de la convocatòria referides, NOMÉS PODEN SER BENEFICIÀRIES:

a) Les persones físiques majors de 18 anys

b) Les persones residents a Crevillent

En conseqüència, no poden participar en la convocatòria les persones menors d'edat i les no residents a Crevillent. El compliment d'aquests requisits es revisarà immediatament per l'Ajuntament amb la comprovació del Document Nacional d'Identitat consignat en la sol·licitud, i els bons consum adquirits per persones que no complisquen els requisits seran automàticament anul·lats.

2.- Respecte dels comerços adherits, i de conformitat amb el que es disposa en la base 4 de la convocatòria, el comerciant haurà de verificar en el moment de la venda el bo juntament amb el DNI/NIE del client per a comprovar que aquest bo està associat al document presentat, amb la finalitat d'acreditar la identitat i edat del consumidor.

Per tant, aquells comerços que accepten en les seues vendes bons de persones menors d'edat i no residents a Crevillent no seran compensats per part de l'entitat FACPIME per l'import irregularment aplicat d'aquests bons i hauran d'assumir al seu càrrec la totalitat del seu valor.


MANUEL PENALVA ALARCÓN,

Regidor d'Indústria, Comerç i Mercats

 

Comunicado de la Concejalía de Comercio

Crevillent (16/09/2022).- Ante la expectativa creada y gran acogida que tuvo en el día de ayer la puesta a disposición de la ciudadanía de los denominados “Bonos Consumo Crevillent”, y que se agotaron pocas horas después del inicio de la campaña, se pone en conocimiento de todos los ciudadanos que hayan obtenido bonos de forma telemática así como de los comercios adheridos, de conformidad con las bases reguladoras de la convocatoria aprobadas en Pleno del Ayuntamiento de Crevillent en fecha 9 de septiembre pasado y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento el día 13 de septiembre, de los siguientes extremos:

1.- Respecto de los ciudadanos beneficiarios de bonos, que, de conformidad con las referidas bases de la convocatoria, SOLO PUEDEN SER BENEFICIARIOS:

a) Las personas físicas mayores de 18 años

b) Las personas residentes en Crevillent

En consecuencia, no pueden participar en la convocatoria las personas menores de edad y las no residentes en Crevillent. El cumplimiento de estos

requisitos se va a revisar de inmediato por el Ayuntamiento con la comprobación del Documento Nacional de Identidad consignado en la solicitud, y los bonos consumo adquiridos por personas que no cumplan los requisitos serán automáticamente anulados.

2.- Respecto de los comercios adheridos, y de conformidad con lo dispuesto en la base 4 de la convocatoria, el comerciante deberá verificar en el momento de la venta, el bono junto con el DNI/NIE del cliente para comprobar que dicho bono está asociado a ese documento, con el fin de acreditar la identidad y edad del consumidor.

Por tanto, aquellos comercios que en sus ventas acepten bonos de personas menores de edad y no residentes en Crevillent, no serán compensados por parte de la entidad FACPYME por el importe irregularmente aplicado de dichos bonos y tendrán que asumir a su cargo la totalidad de su valor.

 

MANUEL PENALVA ALARCÓN,

Concejal de Industria, Comercio y Mercados