Ir al contenido

Actualidad

S'obri el termini per a presentar sol·licituds d'habitatge públic

S'obri el termini per a presentar sol·licituds d'habitatge públic

Fa unes setmanes, l'alcalde, José Manuel Penalva, juntament amb el primer tinent Alcalde, Manuel Penalva Alarcón i la regidora d'Habitatge, Gema Candelaria Asencio, van rebre al Director General del EVHA (Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl), on es va comunicar el conveni que es va realitzar amb una entitat financera i a més els convenis pròxims pendents de signatura. Tot això implica que Crevillent incremente de forma notòria el parc públic d'habitatge.

Des de la Regidoria d'Habitatge s'obri un període extraordinari per a realitzar noves sol·licituds destinades a famílies joves i persones majors que precisen d'un habitatge públic. Aquestes sol·licituds es realitzaran al carrer Ribera, on actualment estan situats els Serveis Socials. Durant el mes d'agost l'horari serà des de les 10.00 hores a 12.00 hores tots els dimecres. Per tant, la Regidoria d'Habitatge mitjançant les sol·licituds rebudes procedirà a la baremació de les mateixes atenent les necessitats personals.

Per a l'edil d'Habitatge, Gema Candelaria Asencio, cal destacar que totes aquelles persones, tant les que presenten una vulnerabilitat social, els joves que desitgen emancipar-se i persones majors que tinguen una necessitat real d'habitatge han de presentar una sol·licitud, perquè es puga així realitzar un estudi de les necessitats i poder iniciar les gestions per a intentar donar solució a llarg termini.

La documentació necessària per a aquesta convocatòria extraordinària, és la següent:

  • DNI i Llibre de Família.
  • Certificat d'empadronament.
  • Certificat d'ingressos de la unitat familiar.
  • Certificat d'incapacitat i/o discapacitat.
  • Així com qualsevol altre document que acredite l'especial vulnerabilitat i/o la necessitat urgent d'habitatge públic.

La Regidoria d'Habitatge recorda que és molt important comptar amb un registre actualitzat, ja que amb això es disposa d'unes dades reals de les necessitats dels sol·licitants així com d'unes baremacions amb més exactitud per a les pròximes ajudes al lloguer de la Generalitat Valenciana.

 

LA CONCEJALÍA DE VIVIENDA ABRE EL PLAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES DE VIVIENDA PÚBLICA

Hace unas semanas, el alcalde, José Manuel Penalva, junto con el primer teniente Alcalde, Manuel Penalva Alarcón y la concejal de Vivienda, Gema Candelaria Asencio, recibieron al Director General del EVHA (Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo), donde se comunicó el convenio que se realizó con una entidad financiera y además los convenios próximos pendientes de firma. Todo ello implica que Crevillent incremente de forma notoria el parque público de vivienda.

Desde la Concejalía de Vivienda se abre un período extraordinario para realizar nuevas solicitudes destinadas a familias jóvenes y personas mayores que precisen de una vivienda pública. Estas solicitudes se realizarán en la calle Ribera, donde actualmente están ubicados los Servicios Sociales. Durante el mes de agosto el horario será desde las 10:00 horas a 12:00 horas todos los miércoles. Por ende, la Concejalía de Vivienda mediante las solicitudes recibidas procederá a la baremación de las mismas atendiendo a las necesidades personales.

Para la edil de Vivienda, Gema Candelaria Asencio, hay que destacar que todas aquellas personas, tanto las que presentan una vulnerabilidad social, los jóvenes que deseen emanciparse y personas mayores que tengan una necesidad real de vivienda deben de presentar una solicitud, para que se pueda así realizar un estudio de las necesidades y poder iniciar las gestiones para intentar dar solución a largo plazo.

La documentación necesaria para esta convocatoria extraordinaria, es la siguiente:

  • DNI y Libro de Familia.
  • Certificado de empadronamiento.
  • Certificado de ingresos de la unidad familiar.
  • Certificado de incapacidad y/o discapacidad.
  • Así como cualquier otro documento que acredite la especial vulnerabilidad y/o la necesidad urgente de vivienda pública.

La Concejalía de Vivienda recuerda que es muy importante contar con un registro actualizado, ya que con ello se dispone de unos datos reales de las necesidades de los solicitantes así como de unas baremaciones con más exactitud para las próximas ayudas al alquiler de la Generalitat Valenciana.