Ir al contenido

Actualidad

L'Arxiu Municipal “Clara Campoamor” ha rebut una subvenció de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport destinada a la digitalització de documentació històrica i la millora del mobiliari i instal•lacions de l'arxiu.

L'Arxiu Municipal “Clara Campoamor” ha rebut una subvenció de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport destinada a la digitalització de documentació històrica i la millora del mobiliari i instal•lacions de l'arxiu.

Crevillent (07/08/2019).- La resolució de 25 de juliol de 2019 de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, publicada el 7 d'agost en el DOGV, atorga a l'Ajuntament de Crevillent una subvenció de 2.328,04 €, import que suposa el 50% del total de les despeses realitzades, quantitat màxima subvencionable objecte d'aquesta subvenció per a l'exercici 2019.

L'Arxiu Municipal va sol·licitar aquesta subvenció per un import de 4.656,08 €, dels quals 2.998,38 € corresponien a la digitalització de documentació històrica, concretament els Expedients Generals de “Quintes” entre 1902 i 1913, un total de 8.500 imatges, que suposen la continuïtat en la política de digitalització iniciada l'any 2009 i que fins ara, aconsegueix les 52.796 imatges corresponents a Llibres d'Actes de Ple (1840-1989), Junta Municipal d'Associats (1878-1924), Comissió Permanent (1924-1972), Escriptures (1922-1986) i Expedients Generals de “Quintes” (1838-1913).

Igualment, ha sigut objecte d'aquesta subvenció la meitat de la despesa realitzada en l'adquisició d'una taula expositora destinada a la sala d'exposició permanent, per un import de 1.657,70 €.

La concessió d'aquesta subvenció per part de la Conselleria de Cultura suposa el reconeixement a la labor de l'Arxiu Municipal “Clara Campoamor” en la digitalització de documentació històrica i la millora de les seues instal·lacions com a salvaguarda del patrimoni documental municipal, així com el complint els requisits exigits en la convocatòria.

 

El Archivo Municipal “Clara Campoamor” ha recibido una subvención de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte destinada a la digitalización de documentación histórica y la mejora del mobiliario e instalaciones del archivo.

La resolución de 25 de julio de 2019 de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, publicada el 7 de agosto en el DOGV, otorga al Ayuntamiento de Crevillent una subvención de 2.328,04 €, importe que supone el 50% del total de los gastos realizados, cantidad máxima subvencionable objeto de esta subvención para el ejercicio 2019.

El Archivo Municipal solicitó esta subvención por un importe de 4.656,08 €, de los cuales 2.998,38 € correspondían a la digitalización de documentación histórica, concretamente los Expedientes Generales de Quintas entre 1902 y 1913, un total de 8.500 imágenes, que suponen la continuidad en la política de digitalización iniciada en el año 2009 y que hasta ahora, alcanza las 52.796 imágenes correspondientes a Libros de Actas de Pleno (1840-1989), Junta Municipal de Asociados (1878-1924), Comisión Permanente (1924-1972), Escrituras (1922-1986) y Expedientes Generales de Quintas (1838-1913).

Igualmente, ha sido objeto de esta subvención la mitad del gasto realizado en la adquisición de una mesa expositora destinada a la sala de exposición permanente, por un importe de 1.657,70 €.

La concesión de esta subvención por parte de la Conselleria de Cultura supone el reconocimiento a la labor del Archivo Municipal “Clara Campoamor”  en la digitalización de documentación histórica y la mejora de sus instalaciones como salvaguarda del patrimonio documental municipal, así como el cumpliendo los requisitos exigidos en la convocatoria.